Wat
Wanneer
Wie
Aanmelding
 
Gedragswetenschapper
Analyseren mogelijkheden
Na aanmelding
Gedragswetenschapper
Dossier verzamelen en analyseren
Na eerste analyse
Gedragswetenschapper
Intake plannen (als uit dossier blijkt dat geschikte kandidaat is) + intakeformulieren opsturen
Na dossieranalyse
Gedragswetenschapper
Intake
 
Gedragswetenschapper & zorg coördinator
Intake analyseren + communiceren cliënt
 
Gedragswetenschapper & zorg coördinator
Plaatsingsgesprek met cliënt
Na intake
Gedragswetenschapper / zorg coördinator en aangestelde pb’er
Praktische zaken regelen cliënt: verhuizing, huisarts, tandarts etc. (zie verhuismap?)
Bij plaatsing
Dienstdoende bg, pb’er verantwoordelijke check
Eerste zorgplan
Na 6 weken
Pb’er in overleg met gedragswetenschapper
Zorgoverleg met netwerk
Na eerste zorgplan
Pb’er en gedragswetenschapper
Doelen evalueren + bijstellen / nieuwe opstellen
Iedere 6 weken, na eerste zorgplan
Pb’er
Zorgoverleg met netwerk, perspectief bepalen
Na 6 maanden
Pb’er en gedragswetenschapper
Nieuw zorgplan
Na 12 maanden
Pb’er in overleg met gedragswetenschapper
Zorgoverleg met netwerk
Na nieuw zorgplan
Pb’er en gedragswetenschapper
Cyclus herhaalt zich
 
 
Aanmelding

De aanmelding verloopt via de gedragswetenschapper. Als er op de groep gebeld wordt met een aanmeldingsvraag mag doorverwezen worden naar gedragswetenschapper.

Analyseren mogelijkheden

De gedragswetenschapper maakt een eerste inschatting of de aanmelding geschikt is en geplaatst kan worden in de daarvoor gevraagde termijn.

Dossier verzamelen en analyseren

Als blijkt dat de cliënt eventueel geschikt is en er plek is, zal de gedragswetenschapper het dossier opvragen van de cliënt om meer informatie te verzamelen en goed afgewogen beslissing kan maken t.a.v. een intake.

Intake plannen en formulieren opsturen

De gedragswetenschapper plant bij blijk van een geschikte kandidaat een intake samen met de zorg coördinator. Daarnaast worden er intakeformulieren opgestuurd, zodat deze vooraf al kunnen worden ingevuld. Hierdoor beschikken wij al vrij snel over alle informatie.

Intake

De intake wordt uitgevoerd door de gedragswetenschapper en de zorg coördinator. Dit om de informatie te vergroten en te verdiepen en een indruk te krijgen van de aangemelde cliënt en zijn netwerk.

Intake analyseren en communiceren

Als de intake geweest is kan er soms direct al een uitspraak gedaan worden of de plaatsing akkoord is, maar soms moet dit nog intern besproken worden. De uiteindelijke uitkomst zal door de gedragswetenschapper gecommuniceerd worden met de cliënt en zijn netwerk.

Plaatsingsgesprek

Dit gesprek is er om het wonen wat meer vorm te geven. De cliënt en zijn netwerk kunnen de pb’er leren kennen. Ook zal er ingegaan worden op praktische zaken en zal er meer uitleg komen over de verhuizing, groepsafspraken en het zorgproces. Op dit moment is de verhuisdatum duidelijk, dan moet ook het aanvragen van eventuele medicatie direct geregeld worden, zodat dit rond is bij de verhuizing van de cliënt.

Praktische zaken regelen

Een aantal praktische zaken moet geregeld worden. Dit kan gedeeltelijk vooraf aan de plaatsing al, denk aan dossier aanmaken. Bij plaatsing moet de verhuizing en inschrijvingen in orde worden gemaakt. Dienstdoende pm’er doet dit, pb’er houdt verantwoordelijkheid en overzicht.

Zorgplan

De eerste 6 weken is een observatieperiode. Na deze 6 weken moet er een zorgplan liggen. Dat houdt in een cliëntbeeld, waarin de voorgeschiedenis wordt beschreven, maar waar ook ingegaan wordt op de vijf leefgebieden (wonen, school/dagbesteding, vrije tijd, sociale contacten, relaties en seksualiteit). Zie hiervoor het format zorgplan. Dit op basis van wat gezien is in de eerste 6 weken van observatie. Daarnaast wordt er een begeleidingsbehoefte opgesteld. Tevens zullen er doelen opgesteld worden voor de cliënt. Deze zullen iedere 6 weken geëvalueerd worden, om ze te kunnen bijstellen of af te sluiten, zodat er aan nieuwe doelen gewerkt kan worden.

Zorgoverleg met netwerk

Na 6 weken wordt er een zorgoverleg gepland met het netwerk. Hier wordt de eerste periode geëvalueerd en het zorgplan besproken. Zo nodig worden er aanpassingen gedaan op het zorgplan en daarna kan deze getekend worden. Na 6 maanden is er een tussenevaluatie ten aanzien van het zorgplan en de doelen waaraan gewerkt is. Ook wordt er dan een toekomstperspectief bepaald voor de cliënt. Na 12 maanden volgt een nieuw zorgplan en daarmee ook weer een zorgoverleg. Uiteraard kan er vaker een zorgoverleg ingepland worden als daar behoefte aan is. Tussendoor houdt de pb’er ook contact met netwerk, frequentie en aard worden bij plaatsing besproken.