De Kasparhoeve wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze en transparant de best mogelijke zorg bieden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking gebaseerd op de principes van vraaggericht en oplossingsgericht hulpverlenen.

Transparant door samen met de cliënt en zijn of haar netwerk een partnerschap aan te gaan en samen invulling geven aan de door de cliënt gewenste zorg of ondersteuning. ‘Samen verder’ heeft ook betrekking op de relatie tussen cliënt en medewerker, gebaseerd op wederzijds respect.

Alles wat we doen, doen we voor onze cliënten, maar wel vanuit een duidelijke visie met verscheidenheid en vermaatschappelijking als belangrijkste uitgangspunten. Cliënten die zorg en ondersteuning nodig hebben, verschillen van elkaar. De Kasparhoeve wil dat cliënten zichzelf kunnen zijn en houdt daarom rekening met die verscheidenheid. Wat bijdraagt aan jezelf kunnen zijn, is een passende plek in de samenleving. Dat is waarom De Kasparhoeve cliënten helpt om mee te doen aan de samenleving. Aan de andere kant vinden wij het ook van belang om de samenleving te betrekken bij de zorg. We zitten middenin de samenleving en willen de samenleving ook bewust betrekken bij de Kasparhoeve en haar cliënten.

Professionaliteit is investeren in de deskundigheid van medewerkers. Medewerkers zijn vaardig en bekwaam om de hulp die nodig is te bieden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om te laten zien wat we doen.

Kernbegrippen hierbij zijn: Kleinschaligheid, flexibiliteit, laagdrempelig zijn en samen met de cliënt ( partnerschap ) de zorg t.b.v. de hulpverlening op maat te maken en dat op een professionele wijze te doen. De principes van vraaggericht en oplossingsgericht hulpverlenen maken een natuurlijk onderdeel uit van het hulpverleningsproces. Concreet houdt dit in dat de Kasparhoeve goed is in : direct en snel plek bieden aan de doelgroep ( geen wachtlijst ), een langdurige en stabiele woonplek bieden aan de doelgroep, lage dagprijs in verhouding met een kwalitatief hoogwaardige zorg, laagdrempelig en toegankelijk, snel en flexibel in kunnen spelen op veranderingen zowel voor bewoners als voor de gemeenten, creatief in het formulieren van een aanbod op maat.